Leveringsvoorwaarden

Anny Cactus (Anny van der Meer)
Maatschap van der Meer

Jongermanssteeg 6,
7261 KA Ruurlo-Gld.
Nederland
Tel. nr. 0573-451817

In het menu hierboven vind u mijn uitgebreide collectie Aloe vera producten. Deze kunt u online bestellen en betalen. U kunt betalen via bankoverschrijving of betalen bij afhalen. Bij de eerste optie komt er € 6,95 verzendkosten bij. U heeft de keuze deze thuis te laten bezorgen of dat u de bestelling komt ophalen in de prachtige Cactus Oase (meer info: www.cactusoase.nl

Alle vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Voor deze kosten worden de geldende posttarieven gehanteerd. Voor bezorging buiten Nederland zijn afwijkende tarieven van kracht. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.

Kamer van Koophandel onder nr. 53232348. 

BTW-identificatienummer is NL815411388.B.01


1. Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 'AnnyCactus.nl' Anny van der Meer, Jongermanssteeg 6, 7261 KA Ruurlo-Gld. Nederland. 'Koper' ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Anny van der Meer in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 'Consument Koper' ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Anny van der Meer in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 'Producten' het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de onlinewinkel van Anny van der Meer.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Anny van der Meer is ingestemd. Anny van der Meer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsites van Anny van der Meer en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Anny van der Meer is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Anny van der Meer is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Anny van der Meer via elektronische weg verzonden.

Deze zijn door Anny van der Meer ontvangen; de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;  een offerte is door de Koper getekend en door Anny van der Meer ontvangen ingeval door Anny van der Meer een op naam gestelde offerte is uitgebracht. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Anny van der Meer herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Anny van der Meer de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

De Koper en Anny van der Meer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Anny van der Meer gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Anny van der Meer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen
 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Anny van der Meer in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Anny van der Meer worden gecorrigeerd. 
Alle vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Hiervoor hanteert Anny van der Meer de geldende posttarieven. Voor bezorging buiten Nederland zijn afwijkende tarieven van kracht. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Anny van der Meer.


4. Betaling
 Anny van der Meer biedt diverse online-betaalmogelijkheden. Nieuwe betalings- mogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Anny van der Meer is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij niet of niet tijdige betaling door de Koper is de Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Anny van der Meer, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. Dit begint bij 15 euro administratiekosten van het kredietmanagement-kantoor. In geval van niet tijdige betaling is Anny van der Meer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. Levering en levertijd
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Anny van der Meer ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen te verzenden, nadat de afgesproken betaling van de Koper binnen is (afhankelijk van de gekozen betaalmethode kan dit soms langer duren). De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. Indien de genoemde levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen  dertig (30) dagen teruggestort. Anny van der Meer kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.

Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Anny van der Meer streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Anny van der Meer de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Anny van der Meer het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Anny van der Meer gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Anny van der Meer van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal vrijstellen, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Anny van der Meer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.


6. Gebreken en Klachttermijn
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen veertien (14) dagen na levering (of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de Koper [konden] worden geleverd), aan Anny van der Meer ter kennisgeving worden gebracht. 
De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. 


7. Afkoelperiode en Herroeping 
De Consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder opgave van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Anny van der Meer aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkings- materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

In geval van ontbinding is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen
veertien (14) werkdagen na de ontbinding aan Anny van der Meer terug te zenden in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper. Indien de Consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Anny van der Meer binnen veertien (14) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Anny van der Meer betaalde middels een bankoverschrijving.

Anny van der Meer is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.


8. Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Anny van der Meer is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


9. Garantie en aansprakelijkheid
 In beginsel geldt voor door Anny van der Meer geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Koper binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Anny van der Meer in kennis te stellen. 
Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Anny van der Meer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Anny van der Meer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Anny van der Meer om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.

De Koper is gehouden Anny van der Meer te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Anny van der Meer zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Het is mogelijk dat Anny van der Meer op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Anny van der Meer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. 


10. Overmacht
 In geval van overmacht is Anny van der Meer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Anny van der Meer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


11. Intellectuele eigendom
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Anny van der Meer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Anny van der Meer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.


12. Persoonsgegevens
Anny van der Meer zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. Anny van der Meer neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Anny van der Meer, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


14. Diverse bepalingen
Anny van der Meer is gevestigd te Jongermanssteeg 6, 7261 KA Ruurlo-Gld. Nederland en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 53232348. Het BTW-identificatienummer is NL815411388.B.01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Anny van der Meer op bovenstaand adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite. Anny van der Meer streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.